Beginner

Gitflow for Developer

Truong Hua

This course explains what version control is and why you should use it, and introduces the most common steps in a common Git workflow. This course explains how multiple programmers work on the same project at the same time and how to use multiple brandch develop, release, master in Git flow effective. 

About this course
Published on 2017-12-26 03:54:54

This course explains what version control is and why you should use it, and introduces the most common steps in a common Git workflow. This course explains how multiple programmers work on the same project at the same time and how to use multiple brandch develop, release, master in Git flow effective. 

CURRICULUM

Gitflow dành cho developer

Thông qua bài giảng này, bạn là một developer? Bạn cần phải hiểu được cách tham gia vào team để:

  • Phát triển một feature mới trên môi trường development
  • Fix bug trên m
Instructor
Truong Hua

CEO

Youthdev Ltd

Review
More Software Engineering courses

Beginner

Git Fundamentals

Truong Hua

This course explain how multiple people teamwork via git in one project.

Beginner

Để viết một User Story tốt

Truong Hua

Bài giảng này sẽ giúp bạn biết được cách để viết được một User Story nhanh và tốt.

Beginner

Để viết Bug, Defect tốt

Truong Hua

Khóa học hướng dẫn làm sao để viết mô tả bug tốt?

Intermediate

How to Master GIT

Truong Hua

This course will introduce you to Git, a modern version control tool that is very popular with data scientists and software developers alike, and show you how it can help you get more done in less time and with less pain.

Beginner

Git Fundamentals

Truong Hua

This course explain how multiple people teamwork via git in one project.

Beginner

Cách viết Business Requirement

Truong Hua

Beginner

Versioning trong software development

Truong Hua

Advanced

Agile vs Walterfall

Truong Hua

So sánh và nêu bật lợi ích của mô hình làm việc Agile so với Waterfall.

Beginner

Để viết một User Story tốt

Truong Hua

Bài giảng này sẽ giúp bạn biết được cách để viết được một User Story nhanh và tốt.

Beginner

Để viết Bug, Defect tốt

Truong Hua

Khóa học hướng dẫn làm sao để viết mô tả bug tốt?

Intermediate

Gitflow dành cho master

Truong Hua

Giúp bạn hiểu được cách một version của phần mềm trải qua các môi trường để ra tới production. Giúp hiểu được quan hệ giữa các branch và môi trường phát triển phần mềm trong git.

Advanced

Wartime vs Peacetime

Truong Hua

Không phải lúc nào cũng phù hợp cho sự ngẫu hứng, bài giảng giúp chúng ta ứng biến và hành động phù hợp trong từng hoàn cảnh, từng tính huống trong công việc.

Intermediate

Phương pháp lập kế hoạch trong Agile

Truong Hua

Bài giảng hướng dẫn bạn sử dụng một số công cụ trong hoạch định và theo dõi tiến độ của kế hoạch đã hoạch định.